Moroccan Rugs (34)

Beni Ourain Rug 139x100 cm | 4.56x3.28 ft

€225,00

Beni Ourain Rug Pink 150x100 cm | 4.92x3.28 ft

€235,00

Beni Ourain Rug 159x104 cm | 5.21x3.41 ft

€225,00

Azilal Rug 155 x 120 cm | 5 x 3.93 ft

€250,00

Boucherouite Rug 190x140 cm | 6.23x4.59 ft

€299,00€350,00

Beni Ouarain Rug White Zanafi 200x125 cm | 6.56x4.10 ft

€375,00

Beni Ourain Rug Polka Dots 202x150 cm | 6.62x4.92 ft

€395,00

Vintage Beni Ouarain Rug 214x110 cm | 7.02 x 3.60 ft

€375,00

Moroccan Beni Ourain Rug 215 x 165 cm | 7.05 x 5.41 ft

€415,00

Moroccan Zanafi Kilim 200x148 cm / 6.56x4.85 ft

€350,00

Moroccan Azilal Rug 240 x 155 cm | 7.87 x 5.08 ft

€475,00

Moroccan Azilal Rug 248 x 150 cm | 8.13 x 4.92 ft

€475,00

Moroccan Zanafi Kilim 257x145 cm / 8.43x4.75 ft

€395,00

Beni Ourain Rug White Diamonds 262x152 cm | 8.60x5.00 ft

€495,00

Beni Ourain Rug 246x145 cm | 8.07x4.75 ft

€495,00

Beni Ouarain Rug 260x155 cm | 8.53x5.08 ft

€495,00

Beni Ourain Rug 242x150 cm | 7.93x4.92 ft

€495,00

Beni Ourain Rug 250x168cm | 8,20x5.51 ft

€495,00€599,00
BACK TO TOP